TeqNow

Privacyverklaring Teqnow

Deze privacyverklaring is van Teqnow
Onderdeel van Koninklijke Metaalunie 
Secretariaat: Postbus 2600, 3430 GA, Nieuwegein
Bezoekadres: Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Telefoonnummer en e-mailadres: 030-6053344, info@teqnow.nl

In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van (potentiële) deelnemers van het kenniscentrum, cursisten, deelnemers aan een opleiding, leveranciers, opdrachtnemers, personen die een klacht hebben over een product of dienst van een aangesloten bedrijf, bezoekers van onze website en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt u hieronder lezen wat op u van toepassing is.     

Voor potentiële deelnemers van het kenniscentrum
Wanneer u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt in verband met een mogelijk deelnemerschap zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over het kenniscentrum en het deelnemerschap. Deze verwerking is noodzakelijk om u in staat te stellen een eventueel deelnemerschap met ons aan te gaan. Dit deelnemerschap zien wij als een ‘overeenkomst’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Besluit u uiteindelijk geen deelnemer te worden, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk 2 jaar na het laatste contact met u.   

Voor deelnemers van het kenniscentrum
Aangaan en uitvoeren deelnemerschap
De persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om u als deelnemer in te schrijven en uitvoering te geven aan het deelnemerschap. Uiteraard informeren wij u over het kenniscentrum, het deelnemerschap en de activiteiten die wij organiseren. Verder gebruiken wij uw gegevens voor andere noodzakelijke aspecten van het deelnemerschap, zoals het (eventueel) in rekening brengen van contributie en/of eigen bijdrage van gemaakte kosten.

Vermelding bedrijven op website
Als u ons daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het aangaan van het deelnemerschap c.q. opname in de robotatlas, dan kunnen wij uw bedrijfsgegevens op onze website opnemen. 

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor en gebruiken bij het uitvoeren van het deelnemerschap zullen wij bewaren tot 2 jaar na het kalenderjaar waarin het deelnemerschap bij ons is geëindigd. Dit geldt eveneens voor de persoonsgegevens m.b.t. de robotatlas. 

Technische helpdesk
Onderdeel van het deelnemerschap van ons kenniscentrum is dat deelnemers gebruik kunnen maken van de technische helpdesk. Ook deze verwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het deelnemerschap. Wij gebruiken uw persoonsgegevens daarom om uw technisch-inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken voor technische ondersteuning, bewaren wij tot één jaar na het laatste contact. 

Commerciële mailings/digitale nieuwsbrief
Via het aanmeldformulier deelnemerschap kunt u aangeven of u de nieuwsbrief van Teqnow wilt ontvangen. In onze nieuwsbrieven geven wij informatie over het kenniscentrum en de activiteiten die wij organiseren. Tevens maken wij u attent op eventuele zaken en diensten van derden, die voor uw bedrijf van belang kunnen zijn. De mailings kunnen dus een commerciële inhoud hebben. Iedere keer dat wij u zo’n mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de mogelijkheid tot afmelding onderaan iedere mailing. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij soms gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden daarom doorgegeven aan deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.    
 
Voor cursisten of deelnemers aan een opleiding 
Als u zich heeft aangemeld voor een cursus of opleiding, of uw werkgever heeft dat voor u gedaan, dan verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om een certificaat of diploma op te kunnen maken voor u. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de cursusovereenkomst. Uw e-mailadres gebruiken wij om u deze privacyverklaring toe te kunnen sturen en zullen wij daarna verwijderen. Eventueel geven wij uw persoonsgegevens door aan de organisatie die de cursus of opleiding in onze opdracht verzorgt, zodat deze organisatie weet wie de cursus komt volgen en het certificaat of diploma kan opmaken. Bij deze doorgifte hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.   

De persoonsgegevens van cursisten en deelnemers van opleidingen zullen wij bewaren voor de duur van 1 jaar na afloop van de cursus/opleiding.
 
Voor leveranciers en opdrachtnemers
De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtnemers ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat u voor ons als spreker zult optreden bij een kenniscentrumevenement.  Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de opdracht/overeenkomst.

De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtnemers zullen wij bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.

Voor bezoekers van onze website

>Contactformulier
Op onze website kunt u een contactformulier invullen. De contactgegevens die u hier moet invullen gebruiken wij om u te informeren over het kenniscentrum en het deelnemerschap, of om uw vraag te kunnen beantwoorden. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor deze doelen hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u van de juiste informatie te voorzien. 

De persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, bewaren wij tot uiterlijk één jaar na het laatste contact met u. 

Voor overige relaties
Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van ons kenniscentrum. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

Het kenniscentrum organiseert regelmatig evenementen die ook door bedrijven kunnen worden bezocht die geen deelnemer zijn. Meld u zich hiervoor aan, dan zien wij dit als een overeenkomst in de zin van de AVG. Het verwerken van uw persoonsgegevens is dan noodzakelijk om deze overeenkomst met u uit te voeren (informeren over het evenement en communiceren over eventuele andere aspecten van de overeenkomst zoals eventuele kosten). 

Ter kennismaking met onze kenniscentrumactiviteiten worden niet-deelnemers doorgaans eenmalig toegang tot onze activiteiten gegeven. Om deze reden hebben wij een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van deze personen die eenmalig hebben deelgenomen vast te leggen gedurende de periode van drie jaar. 

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken

Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). Microsoft Corporations Inc is gevestigd in de VS. Bij gebruik van haar diensten worden daarom persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. Microsoft heeft een Privacy Shield certificaat. Daarmee is de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd. 

Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partij(en). Bij de doorgifte van uw gegevens aan Microsoft en aan onze website- en e-mailhost hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde diensten van derden af te nemen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Teqnow, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein, 030-605334, info@teqnow.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op: 25 mei 2018


soap2day